REGULAMIN

REGULAMIN BURSY
DLA DZIEWCZĄT

I) Informacje ogólne

1. Bursa jest placówką katolicką. Zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie oparte na wartościach ewangelicznych.
2. Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych, cialis które przyjmują i akceptują jej charakter i program wychowawczy.
3. Mieszkankom bursy zapewnia się dobre warunki mieszkaniowe i sanitarno ? higieniczne, order całodzienne wyżywienie oraz odpowiednie warunki do nauki.

II) Organizacja życia w bursie

4. Bursa jest placówką feryjną czynną w okresach nauki szkolnej od godz. 17.00 w niedzielę do godz. 20.00 w piątek. W uzasadnionych przypadkach wychowanka może prosić wychowawczynię o pozwolenie pozostania w bursie na weekend. Po uzyskaniu zgody zobowiązana jest do przestrzegania ?regulaminu na weekend?. Za wychowanki pozostające w bursie podczas weekendu odpowiadają rodzice.

5. W bursie obowiązuje następujący porządek dnia:
 • 6.00 pobudka
 • 6.30 - 7.30 śniadanie
 • 8.00 - 14.00 zajęcia w szkole
 • 9.00 - 11.00 czas na naukę własną
 • 12.30 - 16.00 obiad
 • 14.00 - 16.30 czas wolny
 • 16.00 - 18.30 czas na naukę własną
 • 18.30 - 19.00 kolacja
 • 20.00 wspólna modlitwa wieczorna
 • 20.00 - 20.30 zajęcia grupowe (poniedziałek)
 • do 21.30 toaleta wieczorna
 • 22.00 cisza nocna
6. Każda wychowanka może wyjść z bursy:
 • W czasie wolnym tzn. po obiedzie do godz. 16.00
 • Po kolacji do godz. 20.00 – za zgodą wychowawców (jeśli nie ma w tym czasie wspólnych spotkań. W kwietniu, medical maju i czerwcu ? do 21.00.
 • Po godz. 20.00- za pisemną zgodą rodziców. Każde swoje wyjście i powrót odnotowuje w zeszycie wpisując godzinę wyjścia i planowaną godz. powrotu – podpis. Po powrocie wpisując godz. powrotu i podpis.
7. Wszystkie wychowanki mogą przyjmować koleżanki i kolegów w czasie wolnym tj. przed południem, jeśli nie mają zajęć w szkole, po południu jak w p. 6 ,w wyznaczonym do tego miejscu ? w świetlicy i w pokojach gościnnych. Do pokoi mieszkalnych można wprowadzać za wiedzą wychowawczyni tylko rodziców i rodzeństwo ich obecność należy także odnotować w odpowiednim zeszycie.

8. Na każdy rok szkolny w bursie ustala się kalendarz wydarzeń, uroczystości oraz imprez bursowych. Jego respektowanie jest obowiązkiem wychowanek bursy.

9. W bursie organizowane są też obowiązkowe spotkania o charakterze formacyjnym i wychowawczym.

10. Opłaty za mieszkanie w bursie należy uregulować do 10 ? tego każdego miesiąca, za wyżywienie – pod koniec każdego miesiąca. Odpisywać w ciągu tygodnia można tylko pełne dni, gdy zostało to zgłoszone w księgowości do godz. 12.00 dnia poprzedniego. Nie ma odpisu z posiłków, jeśli ktoś jest na terenie bursy. Odpisać można piątek ?obiad i kolację oraz poniedziałek ? śniadanie, wtedy jest to liczone jako jeden dzień. W inne dni takiego odpisu nie ma.

11. Najpóźniej dwa tygodnie wcześniej, należy zgłosić planowane wyprowadzenie się z bursy wychowawczyni, księgowej i dyrektorowi bursy. Pierwszeństwo przyjęcia do bursy na kolejny rok szkolny mają wychowanki mieszkające w bursie od września do czerwca. Podania należy składać osobiście do dyrekcji.

III) Prawa i obowiązki wychowanek bursy

12. Wychowanka ma prawo do:
 • opieki, wychowania i nauki w warunkach zapewniających poszanowanie i ochronę jej godności, dyskrecję w sprawach osobistych i rodzinnych
 • pogłębiania swojego życia religijnego i praktykowania wiary katolickiej
 • bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • życzliwego i podmiotowego traktowania
 • swobody wyrażania myśli i przekonań z szacunkiem wobec myśli i przekonań innych
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • zaangażowania i współorganizowania życia bursy
 • uczestniczenia w działalności samorządowej bursy
 • korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań domowych
 • korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych
 • korzystania z organizowanych na terenie bursy spotkań formacyjnych i wychowawczych, kulturalnych
 • korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy
13 . Wychowanka ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w bursie, a w szczególności:
 • systematycznego uczęszczania do szkoły
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój
 • odpowiedzialnego korzystania z komputera: podczas nauki własnej do celów i potrzeb szkolnych, po 22.00 za pozwoleniem wychowawczyni.
 • respektowania praw innych mieszkańców bursy
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia w zespole
 • szacunku wobec wychowawców i innych pracowników bursy oraz posłuszeństwa wobec ich poleceń
 • aktywnego uczestniczenia w życiu bursy (w codziennej modlitwie wieczornej, Eucharystii, organizowanych w bursie spotkaniach formacyjnych, wychowawczych, kulturalnych oraz zebraniach informacyjnych)
 • przychodzenia na Msze Święte i inne uroczyste spotkania w stroju godnym kobiety
 • spożywania posiłków tylko na jadalni
 • zmiany obuwia po wejściu na teren bursy
 • utrzymywania porządku w pokoju danym do użytku
 • solidnego wypełniania dyżurów
 • korzystania z rzeczy stanowiących wyposażenie bursy zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwym miejscu
 • zgłaszania zauważonych awarii, zniszczeń, uszkodzeń sprzętu
 • ponoszenia odpowiedzialności finansowej za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie bursy


IV) System nagród i kar

14. W bursie dokonuje się oceny postawy wychowanki w oparciu o bezpośrednią obserwację zachowań. Podstawowym kryterium oceny jest stopień przestrzegania obowiązującego w bursie regulaminu. Wynikiem doraźnej lub semestralnej oceny może być nagroda lub ukaranie wychowanki.

15. Za wierne przestrzeganie regulaminu, wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu bursy wychowanki mogą być nagrodzone:
 • pochwałą wychowawczyni (udzieloną indywidualnie lub wobec grupy)
 • pochwałą dyrektora (udzieloną indywidualnie lub na zebraniu wobec wszystkich mieszkanek bursy)
 • listem pochwalnym do rodziców
 • nagrodą rzeczową
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanki otrzymują napomnienia i kary:
 • upomnienie wychowawcy (udzielone indywidualnie lub wobec grupy)
 • upomnienie dyrektora (udzielone indywidualnie lub na zebraniu ogólnym)
 • ustne lub pisemne zawiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu wychowanki
 • nagana dyrektora
 • nie przyjęcie wychowanki do bursy w następnym roku szkolnym
 • usunięcie z bursy
17. Wychowanki bursy nie przestrzegające regulaminu zobowiązane są ponosić tego konsekwencje np.
 • konsekwencją nie zmieniania obuwia na terenie bursy jest sprzątanie klatki schodowej
 • konsekwencją nie przestrzegania zasad korzystania z komputerów-laptopów jest ograniczenie w korzystaniu z nich
 • konsekwencją niedbale wykonanego dyżuru jest powtórne jego wykonanie
18. Każda nagroda i kara powinna być odnotowana w dzienniku zajęć i przekazana rodzicom lub opiekunom wychowanki

19. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor bursy może podjąć decyzję o skreśleniu z listy wychowanek bursy w następujących przypadkach:
 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających lub narkotyków na terenie bursy
 • przychodzenia do bursy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • udowodnienia kradzieży
 • niszczenia mienia bursy lub mienia innych mieszkańców
 • lekceważącej postawy wobec dyrektora, wychowawców lub innych pracowników bursy oraz zasad zawartych w regulaminie.