REGULAMIN

REGULAMIN BURSY
DLA DZIEWCZĄT W TARNOWIE

file_download Pobierz Regulamin Bursy 2021-2022

REGULAMIN WYCHOWANKI

BURSY SZKOLNEJ DLA DZIEWCZĄT W TARNOWIE

I.Informacje ogólne

1.Bursa Szkolna dla Dziewcząt (zwana dalej Bursą) jest placówką katolicką. Zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie oparte na wartościach ewangelicznych.

2.Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczennic szkół ponadpodstawowych, które przyjmują

iakceptują jej charakter i Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

3.Mieszkankom Bursy zapewnia się dobre warunki mieszkaniowe i sanitarno – higieniczne, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednie warunki do nauki i odpoczynku.

4.W Bursie Szkolnej dla Dziewcząt obowiązuje Regulamin Wychowanki (zwany dalej Regulaminem).

5.Wychowanki, zobowiązane są znać i przestrzegać Regulamin oraz zapoznać z jego treścią swoich rodziców/opiekunów prawnych.

6.Wychowanki zobowiązane są do przestrzegania Procedur Bezpieczeństwa Higieniczno- Epidemiologicznego w Okresie Pandemii Covid-19 (załącznik nr 1).

II. Organizacja życia w Bursie

7.Bursa jest placówką feryjną czynną w okresach nauki szkolnej od godz. 16.00 w niedzielę do godz. 20.00 w piątek.

8.W Bursie obowiązuje następujący porządek dnia:

6.00

– 7.45

śniadanie

8.00

– 14.00

zajęcia w szkole

9.00

– 11.00

czas na naukę własną

12.30

– 16.00

obiad

14.00

– 16.00

czas wolny

16.00

– 18.20

czas na naukę własną

18.20

 

modlitwa wieczorna

18.30

– 19.00

kolacja

20.00

 

spotkania wg Kalendarium wydarzeń Bursy

do 22.00

toaleta wieczorna

22.00

– 6.00

cisza nocna

9.Wychowanka może wyjść z Bursy:

1) w czasie wolnym tzn. po obiedzie do godz. 16.00

2) po kolacji do godz. 20.00 (jeśli nie ma w tym czasie wspólnych spotkań). W maju i w czerwcu – do godz. 21.00.

Każde swoje wyjście odnotowuje w „Zeszycie wyjść” wpisując godzinę wyjścia i planowaną godzinę powrotu. Powrót potwierdza czytelnym podpisem i wpisuje rzeczywistą godzinę powrotu.

10. Za wiedzą wychowawczyni do pokoi mieszkalnych można wprowadzać tylko rodziców i rodzeństwo. Wychowanki mogą przyjmować gości od godz. 13.00 do 16.00 oraz od godz.

19.00 do 20.00 w świetlicy i w pokoju cichej nauki na parterze. Obecność rodziców, rodzeństwa oraz gości należy odnotować w „Zeszycie gości”.

11.W uzasadnionych przypadkach wychowanka może prosić wychowawczynię o pozwolenie pozostania w Bursie na weekend. Po uzyskaniu zgody wychowanka omawia z wychowawcą

szczegółowe zasady pobytu w Bursie. Za wychowanki pozostające w Bursie podczas weekendu odpowiadają rodzice.

12.Na każdy rok szkolny w Bursie ustala się „Kalendarium wydarzeń” oraz spotkań o charakterze formacyjno - wychowawczym. Uczestnictwo w proponowanych przez Bursę wydarzeniach

ispotkaniach jest obowiązkiem wychowanek.

13.Opłaty za mieszkanie i wyżywienie w Bursie należy uregulować do 10 – tego dnia każdego miesiąca. Jeśli wychowanka przebywa na terenie Bursy nie może wypisać się z posiłków. Wypisywać się można tylko z pełnych dni żywieniowych do godz. 12.00 dnia poprzedniego, gdy zostało to odnotowane przez wychowankę w „Zeszycie posiłków”. Ewentualna nadpłata jest przesunięta na kolejny miesiąc.

14.Planowane wyprowadzenie się z Bursy, należy zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem Dyrektorowi Bursy i Wychowawczyni.

15.Decyzja o rezygnacji z mieszkania w Bursie musi mieć potwierdzenie pisemne, w przypadku wychowanek niepełnoletnich potwierdzają rodzice/opiekunowie prawni wychowanki. Wychowanka pełnoletnia decyzję o rezygnacji podpisuje osobiście.

16.Pierwszeństwo przyjęcia do Bursy na kolejny rok szkolny mają wychowanki mieszkające

wBursie od września do czerwca. Podania należy składać osobiście do dyrekcji.

III. Prawa i obowiązki wychowanek Bursy

17.Wychowanka ma prawo do:

1)opieki, wychowania i nauki w warunkach zapewniających poszanowanie i ochronę jej godności, dyskrecję w sprawach osobistych i rodzinnych

2)pogłębiania swojego życia religijnego i praktykowania wiary katolickiej

3)bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej

4)życzliwego i podmiotowego traktowania

5)swobody wyrażania myśli i przekonań z szacunkiem wobec myśli i przekonań innych

6)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

7)zaangażowania i współorganizowania życia Bursy

8)uczestniczenia w działalności samorządowej Bursy

9)korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań domowych

10)korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych

11) korzystania z organizowanych na terenie Bursy spotkań formacyjno- wychowawczych

i kulturalnych

12)korzystania z udostępnionych pomieszczeń i urządzeń Bursy zgodnie z Regulaminem.

Ponadto wychowanka ma prawo do:

13)wyjazdu do domu w ciągu tygodnia po uprzednim poinformowaniu wychowawcy i wpisaniu się do „Zeszytu wyjść”

14)uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez inne placówki po uzyskaniu zgody wychowawcy

15)innych wyjść np. do kina, na koncert, do siłowni; na korepetycje i inne zajęcia po uzyskaniu zgody wychowawcy.

18.Wychowanka ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w Bursie, a w szczególności:

1)systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne zgodnie z planem zajęć szkolnych;

2)przyjazdu do Bursy od godz. 16.00 do godz. 20.00 w niedzielę lub w poniedziałek do godz. 20.00. W przypadku zmiany dnia lub godziny przyjazdu do Bursy wychowanka lub rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są poinformować telefonicznie wychowawcę Bursy

3)poinformowania wychowawcy o zamiarze i przyczynach wyjazdu z Bursy w ciągu tygodnia

4)uzyskania zgody na wyjście z Bursy w czasie nauki własnej

5)uzyskania zgody na powrót do Bursy po godz. 20.00, w maju i czerwcu po godz. 21.00.

6) zgłaszania pozostania na terenie Bursy w czasie zajęć szkolnych oraz informowania o przyczynach pozostania na terenie placówki

7)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój

8)informowania wychowawcy o swoim złym samopoczuciu

9)szacunku wobec wychowawców i innych pracowników Bursy oraz posłuszeństwa wobec ich poleceń

10)respektowania praw innych mieszkańców Bursy

11)przestrzegania zasad kultury (używania zwrotów grzecznościowych) i zgodnego współżycia w zespole

12)zachowania ciszy w czasie nauki własnej i ciszy nocnej

13)aktywnego uczestniczenia w życiu Bursy (w codziennej modlitwie wieczornej, comiesięcznej Eucharystii, organizowanych w Bursie spotkaniach formacyjno- wychowawczych, kulturalnych oraz zebraniach informacyjnych)

14)przychodzenia do kaplicy (na Msze Święte, nabożeństwa) i inne uroczyste spotkania (w świetlicy) w stroju godnym kobiety

15)odpowiedzialnego korzystania z komputera w świetlicy: podczas nauki własnej do celów i potrzeb szkolnych, po 22.00 za pozwoleniem wychowawczyni.

Ponadto wychowanka ma obowiązek:

16)spożywania posiłków tylko w jadalni, do 21.00

17)ustalania z wychowawcą wcześniejszej lub późniejszej pory spożywania obiadów

18)zmiany obuwia po wejściu na teren Bursy

19)utrzymywania porządku w pokoju oraz innych pomieszczeniach danych do użytku

20)odpowiedzialnego i dokładnego wypełniania dyżurów

21)wynoszenia i segregowania śmieci

22)korzystania z rzeczy stanowiących wyposażenie Bursy zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwym miejscu

23)zgłaszania zauważonych awarii, zniszczeń, uszkodzeń sprzętu i niepokojących sytuacji

24)ponoszenia odpowiedzialności finansowej za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie Bursy.

19.Wychowankom mieszkającym w Bursie zabrania się:

1)wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu i innych napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie Bursy ich wpływem

2)posiadania i palenia tytoniu oraz e-papierosów na terenie placówki

3)posiadania, używania i dystrybucji narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem

4)zachowań demoralizujących, używania wulgarnych słów, stosowania przemocy, samosądów, popełniania czynów karalnych, wybryków chuligańskich,

5)przywłaszczania sobie cudzej własności - kradzieży

6)używania emblematów i znaków reklamujących lub promujących środki i substancje, których używanie może prowadzić do uzależnień

7)używania emblematów i symboliki, głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z subkulturami, których ideologia jest zakazana prawem oraz sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego.

Ponadto wychowanka ma zakaz:

8)wykorzystywania Internetu udostępnionego przez Bursę do:

a)przeglądania, przesyłania i udostępniania treści naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obraźliwe lub niecenzuralne

b)gier i oglądania filmów oraz innych treści w czasie nauki własnej i ciszy nocnej;

c)nagrywania dźwięku, filmowania i fotografowania na terenie Bursy bez zgody Dyrektora Bursy lub wychowawcy.

9)przywożenia i używania prywatnych urządzeń eklektycznych i grzewczych: żelazek, grzałek, czajników, opiekaczy, tosterów itp.

10)używania otwartego ognia tj. świeczek, kadzidełek

11)pozostawienia bez nadzoru świecących lampek w pokojach

12)włączonych do sieci pod nieobecność wychowanek ładowarek i zasilaczy

13)dewastacji mienia Bursy

14)samowolnego przestawiania mebli w pokojach mieszkalnych oraz dekorowania ścian (umieszczania naklejek, napisów, ilustracji, plakatów).

15)prowadzenia rozmów telefonicznych podczas nauki własnej i w czasie ciszy nocnej

16)korzystania z czajnika elektrycznego po godzinie 22.00

17)kąpieli po godzinie 22.00

18)wynoszenia naczyń z jadalni

19)wnoszenia telefonów komórkowych do kaplicy, jadalni oraz na spotkania

20)nie odwiedzania koleżanek w pokojach podczas nauki własnej.

20.Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanek pozostawione w nie zamkniętych pomieszczeniach: w pokojach, łazienkach, świetlicach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych.

IV. Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) wychowanki

1.Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:

1)bieżących kontaktów z dyrektorem i wychowawcami Bursy

2)informacji o postawie i zachowaniu swojego dziecka

3) zwalniania dziecka u wychowawcy w uzasadnionych sytuacjach i we wskazany w Regulaminie sposób.

2.Rodzice /opiekunowie prawni mają obowiązek:

1)zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu

2)uiszczania opłat za pobyt w Bursie zgodnie z Regulaminem opłat

3)przedstawiania wychowawcy rzetelnej informacji zdrowotnej wychowanki oraz innej, mogącej mieć wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w relacjach z dorosłymi

4)aktywnej współpracy z wychowawcą Bursy poprzez systematyczny kontakt osobisty, telefoniczny

5)przygotowania niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania wychowanki w warunkach Bursy

6)informowania wychowawcy o nieobecności dziecka w Bursie po weekendzie i w ciągu tygodnia (np. wyjazd do domu, choroba, udział w wycieczce szkolnej lub z innych racji) oraz o zwolnieniu z zajęć szkolnych.

V.System nagród i kar

1.W Bursie dokonuje się oceny postawy wychowanki w oparciu o bezpośrednią obserwację zachowań. Podstawowym kryterium oceny jest stopień przestrzegania obowiązującego w Bursie Regulaminu. Wynikiem doraźnej lub semestralnej oceny może być nagroda lub ukaranie wychowanki.

2.Za przestrzeganie Regulaminu, wzorową postawę, aktywny udział w życiu Bursy, wybitne osiągnięcia, wychowanki mogą być nagrodzone:

1)pochwałą wychowawczyni (udzieloną indywidualnie lub wobec grupy)

2)pochwałą dyrektora (udzieloną indywidualnie lub na zebraniu wobec wszystkich mieszkanek Bursy)

3)listem pochwalnym do rodziców

4)listem pochwalnym do dyrektora szkoły, do której uczęszcza wychowanka

5)nagrodą rzeczową.

3.Za nieprzestrzeganie Regulaminu wychowanki otrzymują upomnienia i kary:

1)upomnienie wychowawcy (udzielone indywidualnie)

2)ustne lub pisemne zawiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu wychowanki

3)upomnienie dyrektora w obecności wychowawców oraz pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o udzielonym upomnieniu

4) nagana dyrektora oraz pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o udzielonej naganie

5)usunięcie z Bursy

6)nie przyjęcie wychowanki do Bursy w następnym roku szkolnym

4.Wychowanki Bursy nieprzestrzegające Regulaminu ponoszą konsekwencje, np.:

1)konsekwencją niezmieniania obuwia na terenie Bursy jest dodatkowe sprzątanie

2)konsekwencją nieprzestrzegania zasad korzystania z komputerów w świetlicy jest ograniczenie w korzystaniu z nich

3)konsekwencją niedbale wykonanego dyżuru jest powtórne jego wykonanie

4)konsekwencją wnoszenia komórki na jadalnię w czasie posiłku i na spotkania jest zarekwirowanie jej przez wychowawców na czas wyżej wymienionych czynności i spotkań.

5.Każda nagroda i kara jest odnotowana w dzienniku zajęć.

6.Wychowanka, która swoim postępowaniem spowodowała krzywdę innym osobom, jest zobowiązana do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

7.Wychowanka, której postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Bursy zobowiązana jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej krzywdy.

8.Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Bursy może podjąć decyzję o skreśleniu

z listy wychowanek z pominięciem stopniowania kar za szczególnie rażące łamanie zasad, a w szczególności:

1)lekceważącej postawy wobec dyrektora, wychowawców lub innych pracowników Bursy

2)lekceważącej postawy wobec zasad zawartych w Regulaminie

3)rażącego nieprzestrzegania zasad Regulaminu i braku poprawy pomimo upomnień.

4)wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu i innych napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie Bursy pod ich wpływem

5)palenia tytoniu lub e-papierosów na terenie Bursy,

6)posiadania, używania i dystrybucji narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem na terenie Bursy

7)stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu własnemu, innych wychowanków oraz pracowników Bursy

8)udowodnienia kradzieży

9)celowego niszczenia mienia Bursy lub mienia innych mieszkańców i pracowników Bursy

10)informacji o nagannym zachowaniu wychowanka poza Bursą otrzymaną od policji, prokuratury, straży miejskiej lub innych organów.

VI. Tryb odwołania się

1.Uchwałę o usunięciu wychowanki z Bursy podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy.

2.Dyrektor Bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, wydaje decyzję o skreśleniu wychowanki z listy wychowanek Bursy wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania się.

3.Rodzice, prawni opiekunowie lub wychowanki mogą odwoływać się od kar w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o udzielonej karze do Dyrektora Bursy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2021 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Bursy.

file_download Pobierz Regulamin Bursy 2021-2022